Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Parlante”.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Parlante” Margot Cuppen welke zorg draagt voor de bijzondere (trouw)ceremonie,
  • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met “Parlante” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten,
  • overeenkomst: elke aanbieding van “Parlante” aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Parlante” en door deze laatste aanvaard,
  • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “Parlante” en cliënt verrichte werkzaamheden door “Parlante” .

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en “Parlante” komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door “Parlante” uitgebrachte offerte.

Honorering en betaling

De door “Parlante” gedane prijsopgave is inclusief BTW en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente, tenzij anders afgesproken en opgenomen in algemene voorwaarden onder kopje ‘uitzondering’. Reiskosten worden enkel op de dag van de huwelijkssluiting in rekening gebracht, mits woonadres binnen 30 km is gevestigd van adres ‘Parlante’.

Na het ondertekenen van de offerte wordt binnen 14 dagen een aanbetaling van 100 euro voldaan.

De factuur met het resterende bedrag wordt vier weken voorafgaand aan de ceremonie verstuurd. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door “Parlante” aangewezen bankrekening. De betaling dient uiterlijk een week voorafgaand aan de ceremonie zichtbaar op “Parlante” aangewezen bankrekening voldaan te zijn.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Parlante” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Cliënt is aan “Parlante” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Parlante” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Parlante” de vordering aan derden uit handen geeft.

Schadevergoeding

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Parlante” haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld, zoals; ziekte, overlijden of transportmoeilijkheden. In deze gevallen zal er door “Parlante” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging.

Aansprakelijkheid

“Parlante” ‘is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Parlante” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Parlante” .

De door “Parlante” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Parlante” en cliënt (inclusief BTW).

Klachtenprocedure

De cliënt heeft ten alle tijden recht op het laten weten van een klacht aan “Parlante” wanneer de cliënt ontevreden is. De klachten kunnen worden gericht aan:

Parlante

T.a.v. Margot Cuppen – Posteleinserf 11 – 5706 JV – Helmond

Of mailen naar info@margotcuppen.nl

“Parlante” zal naar aanleiding van de klacht eerst een gesprek aangaan. “Parlante” heeft dan de kans om de klacht op te lossen en de diensten te verbeteren.

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Parlante” de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • overlijden Margot Cuppen van “Parlante”
  • verplaatsing van de trouwlocatie, en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.

Geheimhouding

“Parlante” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst uit enige bron heeft verkregen.

Algemene Voorwaarden –“Parlante”

Voor overeenkomsten gesloten met “Parlante” is het Nederlands recht van toepassing.

Bijgewerkt op 5 januari 2016